راهنمای سفارش ترجمه

 ترنسیس حمایت از حریم و دارایی سفارش دهندگان را بر خود لازم و ضروری می داند و بدان اعتقاد راسخ دارد. ما ضامن به سلامت رسیدن سفارش های شما به مقصد هستیم و تا لحظه ی تایید نهایی، وجوه شما را به  امانت نزد خود نگاه می داریم. حتی پس از تحویل متن ترجمه ی سفارشات شما مهلت بررسی و ارزیابی دارید تا در صورت وجود ایراد بتوانید از حق خود دفاع کنید.

پس از ارسال فایل ترجمه از سوی مترجم، صفحه زیر قابل رویت خواهد بود :
 


از لحظه ی ارسال فایل ترجمه شما 5 روز زمان بررسی و ارزیابی کیفیت متن ترجمه را دارید. پس از سنجش نهایی، می بایست کیفیت آن را بر اساس قالب زیر ارزیابی کنید و پس از آن سفارش را تایید نهایی کنید.    
1.    خیلی بد
2.    بد
3.    متوسط
4.    خوب
5.    خیلی خوب
  . توجه داشته باشید نمره دهی مشتریان تاثیر زیادی در رتبه مترجم در سایت  دارد لذا خواهشمندیم این بخش را با دقت فراوانی انجام دهید. چنانچه فایل ترجمه ارسالی مورد قبولتان نیست می توانید با زدن كلید "اعتراض" نسبت به آن اعتراض نموده و منتظر بررسی مدیر سایت بمانید. با زدن كلید اعتراض پنجره زیر باز می شود :  

 


 و شما می بایست نظر خود نسبت به اعتراض را در قسمت " متن " اعلام نموده كلید "ارسال پیام" را بزنید. چنانچه مدیر سایت نیز نظر ش با شما یكی باشد ، سفارش فوق لغو و مجدداً بعنوان یك سفارش جدید در لیست ترجمه قرار می گیرد.
رضایت شما ، خاستار قلبی ماست.

 ترنسیس حمایت از حریم و دارایی سفارش دهندگان را بر خود لازم و ضروری می داند و بدان اعتقاد راسخ دارد. ما ضامن به سلامت رسیدن سفارش های شما به مقصد هستیم و تا لحظه ی تایید نهایی، وجوه شما را به  امانت نزد خود نگاه می داریم. حتی پس از تحویل متن ترجمه ی سفارشات شما مهلت بررسی و ارزیابی دارید تا در صورت وجود ایراد بتوانید از حق خود دفاع کنید.

پس از ارسال فایل ترجمه از سوی مترجم، صفحه زیر قابل رویت خواهد بود :
 


از لحظه ی ارسال فایل ترجمه شما 5 روز زمان بررسی و ارزیابی کیفیت متن ترجمه را دارید. پس از سنجش نهایی، می بایست کیفیت آن را بر اساس قالب زیر ارزیابی کنید و پس از آن سفارش را تایید نهایی کنید.    
1.    خیلی بد
2.    بد
3.    متوسط
4.    خوب
5.    خیلی خوب
  . توجه داشته باشید نمره دهی مشتریان تاثیر زیادی در رتبه مترجم در سایت  دارد لذا خواهشمندیم این بخش را با دقت فراوانی انجام دهید. چنانچه فایل ترجمه ارسالی مورد قبولتان نیست می توانید با زدن كلید "اعتراض" نسبت به آن اعتراض نموده و منتظر بررسی مدیر سایت بمانید. با زدن كلید اعتراض پنجره زیر باز می شود :  

 


 و شما می بایست نظر خود نسبت به اعتراض را در قسمت " متن " اعلام نموده كلید "ارسال پیام" را بزنید. چنانچه مدیر سایت نیز نظر ش با شما یكی باشد ، سفارش فوق لغو و مجدداً بعنوان یك سفارش جدید در لیست ترجمه قرار می گیرد.
رضایت شما ، خاستار قلبی ماست.