راهنمای سفارش ترجمه

   

قیمت دهی رقابتی مترجمان برای انجام سفارش ترجمه متن یا مقاله یا هر فایل دیگ%:.8'22 width=

مهمترین مزیت ترنسیس نسبت به سایر وب سایت های ترجمه نحوه قیمت گذاری بر روی سفارش های ترجمه است. هر سفارش ترجمه توسط مترجمان سایت به صورت جداگانه قیمت گذاری می شود. این به این معنی است که یک سفارش قیمت واحد ندارد و چندین قیمت برای یک سفارش توسط مترجمان مختلف اعلام می گردند. به عنوان مثال برای یک سفارش ترجمه ممکن است مترجم A قیمت 30 ریال ، مترجمB قیمت 25 ریال و مترجم C قیمت 20 ریال اعلام نماید. حال شما بر مبنای قیمت اعلام شده، کیفیت ترجمه پاراگراف نمونه که برای سنجش مترجمین هنگام ایجاد سفارش تعیین کرده اید و نیز زمان تحویل ترجمه یکی از آنها را انتخاب می نمایید.

   

قیمت دهی رقابتی مترجمان برای انجام سفارش ترجمه متن یا مقاله یا هر فایل دیگ%:.8'22 width=

مهمترین مزیت ترنسیس نسبت به سایر وب سایت های ترجمه نحوه قیمت گذاری بر روی سفارش های ترجمه است. هر سفارش ترجمه توسط مترجمان سایت به صورت جداگانه قیمت گذاری می شود. این به این معنی است که یک سفارش قیمت واحد ندارد و چندین قیمت برای یک سفارش توسط مترجمان مختلف اعلام می گردند. به عنوان مثال برای یک سفارش ترجمه ممکن است مترجم A قیمت 30 ریال ، مترجمB قیمت 25 ریال و مترجم C قیمت 20 ریال اعلام نماید. حال شما بر مبنای قیمت اعلام شده، کیفیت ترجمه پاراگراف نمونه که برای سنجش مترجمین هنگام ایجاد سفارش تعیین کرده اید و نیز زمان تحویل ترجمه یکی از آنها را انتخاب می نمایید.